Regulamin Facebook

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ „Zgadnij kwotę, którą dopłaciła Nasza Kancelaria”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie zgadywanki premiowej o nazwie „Jaka jest dopłata do odszkodowania ”, zwanej dalej „Promocją”, jest PCWO sp. z o o z siedzibą w Kielcach , przy ul. Leonarda 7, NIP: 9591958566, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem akcji jest promocja firmy, która skupia swoją działalność na Dopłatach do zaniżonych odszkodowań.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres 23-27 lipca 2018, wtedy zostanie wskazany zwycięzca, który trafnie wskazał kwotę dopłaty.
 • 1. NAGRODA to: Butelka Whisky Jack Daniels o pojemności 0,7l.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 • Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 • W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji: a) wskazać trafną lub najbardziej zbliżoną odpowiedź na pytanie zadane w poście
 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, bezpośrednio do Organizatora
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym lub pocztą elektroniczną, na adres podany w piśmie reklamacyjnym.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w zamieszczonym poście na samym jego końcu. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

* Administratorem Państwa danych jest spółka PCWO  (ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w akcji promocyjnej organizowanej przez spółkę PCWO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: biuro@pcwo.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 535 394 394. Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej http://pcwo.pl/polityka-prywatnosci/

Reklamy